Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese woodborn.site.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže (jež je níže uveden jako dodavatel) uvedený provozovatel internetových stránek www.woodpborn.cz a současně on-line služby www.woodborn.site a objednatele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami
občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), ve znění pozdějších právních předpisů.

Dodavatel
Elizaveta Korotkova
se sídlem: Patanka 2722/11c, 160 00 Praha 6 Dejvice
IČO: 01836978
DIČ: CZ9557161328 (neplatce DPH)
Bankovní spojení: 9765505001/5500
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), ve znění
pozdějších předpisů: Úřad městské části Praha 6 od 12.12.2016

Vymezení pojmů
Smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, uzavřená mezi objednatelem na jedné straně a dodavatelem, resp. prodávajícím na druhé straně.
Dodavatel / zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Objednatel / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Objednatel / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetové sběrně fotografií a objednatel má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách naší internetové sběrny a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce objednatelem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na
tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednávka a storno objednávky
Hledání v ceníku na www.woodborn.site může provádět každý bez nutnosti registrace. Při realizaci objednávky je objednatel požádán o kontaktní údaje. Přijetí objednávky potvrzujeme následující či nejpozději druhý pracovní den na vámi zadanou
kontaktní elektronickou adresu. Kontrolu, opravu či storno objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na
adresu woodborncz@gmail.com do doby jejího přijmutí do výroby.

Zboží

3D omalovánka ze dřeva
Sada pro kreativitu zahrnuje:

✔ dřevěné detaily obrazu;

✔ sada temperových barev v plastových kelímků;

✔ lepidlo na lepení dřevěných dílů;

✔ instrukce;

✔ štětec

 

Dřevo je přírodní materiál, každý kousek skládačky se bude povrchově mírně lišit barvou nebo vzorem dřeva.

V závislosti na typu obrázku v sadě, se množství barev a lepidla může lišit.

Různé sady obsahují různé barvy.

Prázdný kelímek není chyba! Pokud Vaše sada obsahuje prázdný kelímek, znamená to, že nějakou barvu musíte namíchat sami podle instrukcí.

Hračky mají certifikat bezpečnosti CE pro deti od 3 let.

 

Cena zboží a platební podmínky

Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Ceny jsou automaticky vygenerované ze standardního ceníku uvedeném na stránkách www.woodborn.site a v době akčních nabídek a slev jsou ceny upravovány až při
výdeji zakázek.
Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.Po zaplacení připravíme Vaši objednávku a připravíme zakazku k odeslání. Maximální doba pro předání zakázky přepravní společnosti je 14 dní.
Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za Vámi zvolený způsob přepravy. Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může objednatel uhradit dodavateli následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 9765505001/5500 , vedený u společnosti Raiffeisenbank as. (dále jen „účet dodavatele“);
 • online platební kartou přes platební bránu společnosti GoPay
 • online rychlým převodem přes platební bránu společnosti GoPay
 • Faktura – daňový doklad vystavíme v elektronické podobě – ve formátu PDF a pošleme na e-
  mail

Společně s kupní cenou je objednatel povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Dodavatel  je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednavatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Převzetí zakázky

Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být
zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 5,- Kč za kalendářní den. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka zhotovena, může zhotovitel zakázku skartovat, tím není dotčen nárok zhotovitele na zaplacení ceny zakázky včetně poplatku za uskladnění.

Objednanou zakázku můžete převzít:

 • Osobní odběr Praha 10
 • DPD
 • Česká pošta – Balík do ruky (Česká republika)
  Zásilka je doručována obvykle následující den od předání České poště. Bude Vám zaslána
  informativní sms o převzetí zásilky do přepravy. V případě neúspěšného doručení bude
  zásilka uložena na nejbližší poště.
 • Zásilkovna

DOPORUČUJEME! Při převzetí zásilky dodané za pomoci přepravní společnosti nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky.
V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.
V případě, že zakázka uvnitř zásilky, jež při převzetí od přepravce nejevila známky poškození, byla poškozena, kontaktujte neprodleně nejlépe písemnou formou přepravce i našeho obchodníka.
Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel a náklady na dodání chybějící zakázky jdou na vrub zhotovitele.

Záruční doba, reklamace
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i před smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Pokud zásilka není kompletní, kupující má povinnost toto reklamovat neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Objednavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má objednavatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může objednavatel zasílat mimo jiné na adresu provozovny dodavatele či na adresu elektronické pošty dodavatele woodborncz@gmail.com. Zboží musí být objednavatelem dodavateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy dodavateli. Odstoupí-li objednavatel od kupní smlouvy, nese objednavatel náklady spojené s navrácením zboží dodavateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od objednavatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy objednavatelem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od objednavatele přijal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednavatelem již při vrácení zboží objednavatelem či jiným způsobem, pokud s tím objednavatel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li objednavatel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednavateli dříve, než mu objednavatel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

V případech, kdy má objednavatel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je dodavatel také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží objednavatelem. V takovém případě vrátí prodávající objednavateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednavatelem.

Je-li společně se zbožím poskytnut objednavateli dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a objednavatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy objednavatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednavatel je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou nabývací doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení (např. kopie účtenky nebo faktury / daňového dokladu), zakázkový sáček či objednávkový list. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme takovou zásilku ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude převzato). Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi uplatněné
reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady
a to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů, a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít Váš požadavek oporu v zákoně, zvolí zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V
takovém případě budete o způsobu řešení informován. Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub naší firmy.
Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

 • mechanickým poškozením a opotřebením
 • živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • světelnými a teplotními vlivy

Ochrana osobních údajů
Zhotovitel zpracovává osobní údaje objednatele v souladu s právem Evropské unie a v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy. Ochrana osobních údajů je upravena dokumentem Zásady zpracování osobních údajů, který je uveden na webových stránkách www.woodborn.site.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. října 2021.
Tyto obchodní podmínky mohou být průběžně doplňovány a aktualizovány. Aktuální znění
Zásad bude vždy zveřejněno na webových stránkách www.woodborn.site.